Avfallspyramiden

Avfallspyramiden er en enkel fremstilling av prioriteringene i Norges og EU sin avfallspolitikk og beskriver prioriteringer i avfallspolitikken. Et grunnprinsipp er å behandle avfall så nær toppen av hierarkiet som mulig.

Avfallspyramdien består av fem nivåer, der avfallsreduksjon trumfer listen, mens det å legge avfall på deponi eller dynga på folkemunne skal reduseres til et minimum. Innenfor en sirkulær økonomisk tankegang skal produkter designes slik at de enkelt kan håndteres etter avfallspyramiden.

  1. Avfallsforebygging – kjøp mindre, kast mindre og spis opp maten
  2. Ombruk – Bruke ting om igjen
  3. Materialgjenvinning – lage nye produkter av brukte ressurser.
  4. Energiutnyttelse – Lage strøm og varme. Avfall kan erstatte fossile brensler slik at luften i byer/tettsteder blir renere. Bidrar også til å destruere miljøgifter.
  5. Deponering – Legge på avfallsdeponi